این وبلاگ پس از فراز و نشیب های بسیار به پایان کار خودش رسید ، مدیریت دو وبلاگ به صورت همزمان کاری بس دشوار است و متاسفانه تا این لحظه اقبال عمومی به وبلاگ دیگر بنده بوده ، لذا مجبورم این وبلاگ رو تعطیل کنم تا فقط روی یک وبلاگ کار کنم تا کیفیت ها و کمیت ها تغییر نکنند و ... بگذریم شرمنده ام که این شد ولی مجبور بودم